3 provocari pentru beneficiarul finantarii Romania Startup Plus

În anul 2015, Metodo Studii Consultan?? România a f?cut parte dintr-un consor?iu care a gestionat fonduri dedicate dezvolt?rii a 40 de noi afaceri, fiecare cu un buget de circa 25.000 Euro în cadrul proiectului Startup Antreprenorial. Metodo România a gestionat procesul de înfiin?are ?i dezvoltare a 5 afaceri, care î?i continu? dezvoltarea la aproape 2 ani de la înfiin?are.

Din experien?a antreprenorilor pe care echipa Metodo i-a sprijinit pe parcursul unui an de proiect, trei au fost provoc?rile majore pe care ace?tia le-au întalnit:

  • Birocra?ia excesiv?

Ca parte a unui proiect finan?at din fonduri nerambursabile, planurile de afaceri finan?ate în anul 2015 prin programul România Startup s-au bazat pe un mecanism de finan?are laborios ?i cu suficient de multe documente justificative, acesta fiind motivul pentru care birocra?ia a fost una dintre principalele provoc?ri ale antreprenorilor.Birocratie

Cert este c? toate programele cu finan?are din fonduri publice, fie ele na?ionale (precum Startup Nation, Comer?, Femeia Manager) sau europene sunt la fel de birocratice.

A?a cum spune unul dintre beneficiarii de finan?are, a carui m?rturie o puteti citi aici: „cea mai mare provocare pe care am întâlnit-o pân? acum a fost birocra?ia pe care din punctul meu de vedere o putem dep??i prin optimism ?i r?bdare”. ?i, complet?m noi, prin implicarea ?i sprijinul speciali?tilor în domeniu.

Echipa Metodo România a încercat s? mic?oreze povara birocra?iei pentru beneficiari de finan?are public?, prin elaborarea unor proceduri clare ?i a unor template-uri u?or de utilizat petru rambursarea cheltuielilor.

  • Normele de achizi?ii

Nici unul dintre antreprenorii pe care i-a finan?at ?i sprijinit Metodo România nu avea no?iuni de achizi?ii publice înainte ca planul de afaceri s? îi fi fost premiat în cadrul programului România Startup. Cel mai probabil nici antreprenorii care vor fi finan?ati în cadrul schemei de grant România Startup Plus în decursul anilor urm?tori nu vor fi a?i ai achizi?iilor publice. Este normal, pentru c? nu asta trebuie s? stie ?i s? fac? un antreprenor.IMG_10022017_143001

Cele mai multe testimoniale de la antreprenorii pe care i-a sprijinit proiectul Startup Antreprenorial au fost legate de aplicarea normelor de achizi?ii. Iat? doar una dintre aceste voci: „Cea mai mare provocare pe care am întâmpinat-o a fost procesul complex de achizi?ii, care totodat? ne-a oferit ?ansa de a achizi?iona cele mai bune aparate medicale de pe pia??, pentru a oferi servicii de top clien?ilor no?tri”.

Printre cele mai mari provoc?ri pe care le-au întalnit beneficiarii de finan?are România Startup în ceea ce prive?te achizi?iile men?ion?m: efectuarea studiilor de pia??, realizarea pl??ilor, existen?a plafoanelor financiare, corelarea între buget, plafoane financiare din Ghidul Solicitantului ?i plan de achizi?ii, etc.

Tot beneficiarii au admis îns? c? provocarea pe care o constituie achizi?iile publice poate fi dep??it? prin consultarea speciali?tilor în domeniu, prin munca asidu? ?i prin documentare eficient?, dar ?i prin sprijinul pe care îl ofer? exper?ii de monitorizare ?i asisten?? afaceri. Echipa Metodo România a elaborat o procedur? simpl? de achizi?ii pe care a pus-o la dispozi?ia beneficiarilor de microgranturi  ?i a solicitat verificarea documentelor de achizi?ii înainte de publicare, lucru care a contribuit la aprobarea rapid? a raport?rilor.

  • Fluxul de numerar

Cele mai multe discu?ii când vine vorba despre finan?area ini?iativelor de afaceri prin scheme de grant vin din modul în care se realizeaz? efectiv rambursarea cheltuielilor efectuate de antreprenori.

Programele na?ionale de finan?are a start-up-urilor au func?ionat în general pe principiul decont?rii. Acesta presupune ca antreprenorul investe?te ini?ial 100% din bani, iar în urma unei cereri de decont/ rambursare, finan?atorul îi ramburseaz? cheltuielile conform contractului de finan?are – de obicei între 75% ?i 100% din valoarea cheltuielilor efectuate.

Programele precum România Startup ?i România Startup Plus func?ioneaz? pe principiul prefinan??rii, ceea ce, în linii mari, înseamn? c? antreprenorului i se acord? între 30% ?i 75% din valoarea aprobat? a planului de afaceri, acesta urmând a raporta lunar atât progresul tehnic, cât ?i progresul financiar. Pe acest principiu, tran?ele de finan?are se acord? doar dup? justificarea integral? a sumelor primite.piggy-bank

Pentru c? operarea cererilor de prefinan?are este un proces cu o durat? de minim 20 de zile, exper?ii Metodo România i-au informat pe antreprenorii sprijini?i cu privire la datele de depunere a documentelor, a datelor estimate pentru solu?ionare ?i a stadiului de solu?ionare a cererilor de prefinan?are ?i i-au consiliat cu privire la utilizarea unor surse alternative de finan?are, chiar dac? nu era vorba despre sume foarte mari. În practica antreprenorial?, sursele alternative sunt constituite de economiile proprii, de împrumuturi de la prieteni ?i familie ?i de b?nci sau de la al?i întreprinz?tori.

În concluzie, Metodo România recomand? antreprenorilor care doresc s? ob?in? o finan?are din fonduri publice s? porneasc? la drum cu mult? r?bdare, s? aiba un fond de rezerv? pentru eventuale întârzieri în ramburs?ri sau pentru cheltuieli neprev?zute ?i s? se înconjoare de speciali?ti cu care s? poat? avea discu?ii punctuale asupra aspectelor de implementare a planului de afaceri (achizi?ii, raportare) sau ale dezvolt?rii afacerii (marketing, vânz?ri, drepturi de autor, contracte, etc).

Cite?te mai multe provoc?ri, dar ?i mai multe realiz?ri ale beneficiarilor proiectului Startup Antreprenorial aici!

Sloganul Metodo România este: Dedica?i oamenilor!

Sub acest? deviz? Metodo România î?i adapteaz?  în permanen?? viziunea ?i serviciile astfel încât s? corespund? nevoilor specifice ale publicului.  Metodo România este o companie specializat? în oferirea de formare profesional?, solu?ii de e-learning, studii ?i cercet?ri de pia??, consultan?? în management ?i implementare de proiecte, servicii destinate atât institu?iilor publice, cât ?i organiza?iilor private ?i persoanelor fizice.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

Pe canalul Youtube pute?i urm?ri experien?ele antreprenorilor no?tri de succes.

 

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>