Banca de timp – conceptul inovator al proiectului ABIL

Banca de timp sau time bank  este un concept foarte nou în România.

Cunoscut adeseori ?i în varianta de Schimb de timp sau Schimb de servicii, sistemul este unul avantajos deoarece func?ioneaz? pe un model alternativ economic, acela de a folosi TIMPUL ca resurs? de valoare în schimbul monedelor.

Proiectul A.B.I.L. – Asisten?? individualizat? pentru integrarea durabil? pe pia?a muncii a persoanelor vulnerabile

ABIL
ABIL

Proiectul A.B.I.L. a fost un real succes ?i a reu?it s? promoveze incluziunea social? ?i s? creasc? accesul pe pia?a liber? a muncii a 525 de persoane provenite din categorii defavorizate (persoane cu dizabilitati-ID68; persoane de etnie rom?-ID69; tineri cu vârsta peste 18 ani care p?r?sesc sistemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului-ID131 ?i femei-ID33).

Cum s-a realizat acest lucru? Proiectul A.B.I.L. ?i-a atins obiectivele prin oferirea de servicii specializate de informare, consiliere, formare profesional? ?i calificare a acestora în vederea ocup?rii, precum ?i prin sprijinirea prin servicii de îngrijire a minim 200 de dependen?i ai celor preciza?i (copii minori, b?trâni, persoane cu handicap u?or sau alte grupuri vulnerabile.

Principiul de func?ionare al unei b?nci de timp

O banc? de timp înseamn?, de fapt, un schimb de servicii f?r? o plat? în bani, ci în timp. Conceptul este importat din str?in?tate ( SUA, Marea Britanie) unde se consider? c? ajutorul func?ioneaz? mult mai eficient atunci când se desf??oar? în ambele sensuri. Întrebarea „Cum pot s? te ajut?” trebuie s? o schimb?m în „Cum ne putem ajuta reciproc c? s? cl?dim lumea în care tr?im amândoi?”

Banca de timp în cadrul proiectului A.B.I.L

Foarte multe persoane nu î?i pot aloca timp pentru formare datorit? obliga?iilor familiale pe care le au. În foarte multe cazuri acestea au în îngrijire b?trâni, copii sau persoane cu nevoie speciale.

Pentru a r?spunde acestei probleme, în cadrul acestui proiect s-au înfiin?at centre de incluziune social? pentru a sprijinii persoanele care doresc s? urmeze un curs de formare sau specializare, acestea având de acum înainte unde s?-?i lase apar?in?torii, atâta timp cât sunt la curs.

Centrele de incluziune vor asigura grupurilor ?int? locul ideal pt dobândirea abilit??ilor necesare unui job pe termen lung, printr-un voluntariat pe termen scurt pl?tit cu moneda „timp”.

Cu alte cuvinte, fiecare persoan? care beneficiaz? de servicii de formare profesional? poate s? contribuie la rândul ei la func?ionarea Centrelor de Incluziune Social?. Poate face acest lucru prin alocarea monedei timp, adic? s? aloce câteva ore din timpul sau pentru a ajuta persoanele care vor veni zilnic la aceste centre. Astfel dezvolt?m conceptul de a da înapoi din cuno?tin?ele acumulate ?i ajutorul oferit.

Practic, s-a realizat o re?ea de 4 centre în cele 4 regiuni ale ??rii, unde s-a desf??urat proiectul, respectiv în Bucure?ti-Ilfov (Bucure?ti ?i Ciolpani), Nord-Vest (Cluj ?i împrejurimi) ?i Centru (Alba Iulia ?i împrejurimi).

Oamenii au apreciat aceast? ini?iativ?, mai ales într-o perioad? în care toate serviciile sunt scumpe.

Metodo România. Dedica?i oamenilor!

Metodo România a fost partener în cadrul consor?iului proiectului A.B.I.L.

Metodo România este o companie specializat? în oferirea de solu?ii de formare profesional? continu?, cercetare ?i analiz? în domeniul muncii ?i protec?iei sociale ?i asisten?? tehnic? pentru designul ?i managementul de proiect, adresându-?i serviciile atât c?tre institu?ii publice, cât ?i c?tre organiza?ii private.

Tehnologia, angaja?ii ?i metodologia sunt aliniate la ceea ce facem cel mai bine ?i ne place s? facem: implementare de proiecte, formare profesional? ?i consultan?? în management ?i finan??ri nerambursabile.

Prin tot ceea ce facem sprijinim oamenii în demersurile ?i planurile lor de dezvoltare personal? ?i profesional? oferind formare inovatoare ?i personalizat?, acces simplu la oportunit??i de finan?are ?i servicii de consultan?? care r?spund întotdeauna a?tept?rilor lor.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>