Construie?te-?i un brand puternic cu ajutorul Social Media

Nu încape nicio îndoial? c? social media ne-au transformat vie?ile ?i ritmul de lucru într-un mod aparte. Comunitatea global? de internau?i se bucur? în zilele noastre de o conectivitate ?i interactivitate în timp real f?r? precedent. În România anului 2016, cifrele ne spun c? mai mult de 8 milioane de români folosesc social media, în special Facebook.

Cum po?i s? i?i construie?ti un brand online puternic folosind Social Media?

1. Alege re?elele sociale care se potrivesc cel mai bine profilului companiei tale
În func?ie de specificul modelului de business pe care îl promovezi sau de domeniul în care activeaz? compania, po?i alege o re?ea social? în favoarea alteia.
Sunt sute de re?ele din care po?i s? alegi, dar trebuie s? fii sigur c? î?i investe?ti energia util, a?a c? iat? câteva caracteristici de re?inut.

Facebook este cea mai bun? platform? pentru a te promova. Este un spa?iu virtual ce permite diversitatea brandurilor ?i are un nivel de interactivitate foarte ridicat, ceea ce poate fi folosit în avantajul companiei.

Instagram este o op?iune ideal? pentru companiile care î?i permit s? investeasc? mult? energie în imagini de calitate. Practic, dac? ai un brand de îmbr?c?minte, componenta vizual? este probabil cea mai important? din sec?iunea promov?rii companiei. Po?i foarte u?or s? generezi con?inut prin publicarea unor imagini referitoare la business-ul t?u.

Google + nu este pe atât de popular pe cât s-a dorit, îns? trebuie s? ?ii cont c? majoritatea celor care frecventeaz? aceast? platform? sunt b?rba?i interesa?i de tehnologie, inginerie ?i alte astfel de profesii tehnice.

Pinterest se afl? la polul opus, fiind în special un mediu dedicat femeilor care sunt interesate de companii ?i branduri legate de bijuterii, îmbr?c?minte, cosmetice ?i decora?iuni interioare.

LinkedIn este op?iunea perfect? de promovare a con?inuturilor tale dac? specificul business-ului t?u are leg?tur? cu mediul de afaceri, networking-ul profesional ?i leg?turile dintre influen?atorii din mediul corporatist.

Twitter este o platform? foarte util? pentru cei care comunic? live, scurt ?i la obiect. Aceast? platform? se împarte între comunicarea business to business ?i comunicarea business to client. Dac? reu?e?ti s? î?i p?strezi echilibrul, twitter-i?tii te vor primi cu bra?ele deschise.

 Social Media
Social Media

 2. Con?inutul este rege

Un con?inut valoros ?i interesant va fi întotdeauna apreciat ?i împ?rt??it pe re?elele sociale, iar acest lucru te poate avantaja! Ai realizat de curând un studiu al pie?ei în care activezi? Perfect! Tot ce trebuie s? faci este s? traduci toat? infoma?ia specializat? sau greoaie într-un mod mai prietenos ?i s?-i la?i pe cei interesa?i s? beneficieze de cunoa?terea oferit? de c?tre compania ta. Interactivitatea de pe anumite platforme de comunicare te poate ajuta s? creezi o comunitate cu ajutorul c?reia s? î?i extinzi aria de influen?? din sectorul de activitate.

Pentru a avea succes în promovarea unui con?inut valoros trebuie s? nu neglijezi componenta vizual?. De cele mai multe ori, o imagine de calitate poate atrage sau ghida cititorii c?tre parcurgerea întregii sec?iuni de con?inut. Foarte apreciate sunt ?i infograficele. Practic cu ajutorul lor sintetizezi informa?ia despre un subiect anume într-o imagine ?i atragi multe backlink-uri care te ajut? la pozi?ionare în motoarele de c?utare.

3. Comunic? în mod constant

Nimic nu poate fi mai inconvenient decât s? fi uitat de c?tre comunitatea pe care ai crescut-o cu grij?. Din acest motiv, asigur?-te c? men?ii canalul de comunicare cu cititorii sau clien?ii t?i activ în permanen??. Stabile?te-?i un interval de timp pe care s? il respec?i cu sfin?enie ?i programeaz?-?i din timp articole ?i studii interesante pe care vrei s? le împ?rt??e?ti. Aten?ia tot mai solicitat? de diverse medii a f?cut ca re?elele sociale s? lucreze mai serios pentru a reu?i s?-?i men?in? o pozi?ie stabil? în mintea internau?ilor. Orice brand manager dedicat în?elege c? a comunica, în ziua de ast?zi, înseamn? a exista.

4. Investe?te într-un training de social media pentru angaja?ii t?isocial media training

În mod ideal, to?i angaja?ii companiei ar trebui s? beneficieze de cuno?tin?e de baz? când vorbim de utilizarea mediilor de socializare. Dac? social media sunt utilizate cu regularitate deja de c?tre aproape to?i angaja?ii, dar la un nivel privat, acest lucru trebuie privit ca pe un avantaj serios al companiei.

Cu ABC-ul deja descifrat, po?i începe s? construie?ti în mod creativ încrederea pe care angaja?ii ar trebui s? o aib? în momentul în care comunic? în numele companiei. Un training de Social Media pentru angaja?ii t?i trebuie s? fie privit ca pe o investi?ie în imaginea companiei tale, indiferent de departamentul din care ace?tia fac parte. Spre exemplu, dac? cei din departamentul de inovare ?i tehnologie sunt în permanen?? la curent cu exemple de succes, de progres din domeniul lor, printr-un modul de formare Social Media ai putea s? îi încurajezi s? contureze profilul de expert în tehnologie a business-ului t?u ?i pe platformele de comunicare cu publicul vostru.

O strategie de comunicare în social media nu trebuie privit? ca pe o povar? adaugat? la zilele deja pline de stres ale unei echipe, ci dimpotriv?, ca pe o investi?ie pe termen lung în consolidarea imaginii companiei tale. Cu ustensilele potrivite ?i cuno?tin?ele ?lefuite în comunicarea online, echipa de marketing ?i vânz?ri va aduce notorietate brandului. Ceea ce poate fi costisitor într-adev?r este s? la?i responsabilitatea comunic?rii în social media la voia întâmpl?rii.

Metodo România. Dedica?i oamenilor!

Metodo România este o companie specializat? în oferirea de solu?ii de formare profesional? continu?, cercetare ?i analiz? în domeniul muncii ?i protec?iei sociale ?i asisten?? tehnic? pentru designul ?i managementul de proiect, adresându-?i serviciile atât c?tre institu?ii publice, cât ?i c?tre organiza?ii private.

Tehnologia, angaja?ii ?i metodologia sunt aliniate la ceea ce facem cel mai bine ?i ne place s? facem: implementare de proiecte, formare profesional? ?i consultan?? în management ?i finan??ri nerambursabile.

Prin tot ceea ce facem sprijinim oamenii în demersurile ?i planurile lor de dezvoltare personal? ?i profesional? oferind formare inovatoare ?i personalizat?, acces simplu la oportunit??i de finan?are ?i servicii de consultan?? care r?spund întotdeauna a?tept?rilor lor.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

 

 

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>