Ultima sesiune de curs Elaborarea propunerii de proiect

Ultima sesiune a cursului „Elaborarea propunerii de proiect” s-a încheiat pe joi, 6 aprilie 2017, când grupele de studen?i au avut de prezentat în fa?a formatorilor câte o propunere de proiect pe o tem? aleas? de ei. Studen?ii s-au preg?tit temeinic ?i au prezentat rând pe rând solu?iile lor la problemele specifice identificate în diferite comunit??i.

Participarea gratuit? la unul din cursurile autorizate din portofoliul Metodo România (competen?e antreprenoriale, manager de proiect, formator), premiul oferit pentru competi?ia de proiecte, a fost câ?tigat de Gema, o student? ambi?ioas? care a propus un proiect privind utilizarea tehnologiei moderne ?i a internetului în scopul dezvolt?rii personale a adolescen?ilor. Iat? câteva imagini de la aceast? întâlnire cu studen?ii de la Facultatea de Teologie Romano-Catolic? ?i Asisten?? Social? din cadrul Universit??ii Bucure?ti.

Curs scriere Curs scriere
Curs scriere Curs scriere

Cine sunt formatorii no?tri care s-au ocupat de acest curs?
Melania Coman

Melania de?ine un master în managementul proiectelor ?i un master în educa?ia adul?ilor si are peste 10 ani de experien?? în elaborarea ?i implementarea de proiecte finan?ate din fonduri na?ionale ?i europene. De mai bine de 5 ani, Melania pred? cursurile de Manager de proiect, Evaluator de proiect, Expert accesare fonduri, Manager ?i Formator, lucrând în acela?i timp ?i la implementarea unor proiecte de dezvoltare a resurselor umane ?i stimulare a antreprenoriatului. Melania a elaborat ?i livrat cursuri c?tre Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, Ministerul Culturii, Inspectoratul General al Poli?iei Române, precum ?i pentru structuri de ac?iune local?, asocia?ii ?i funda?ii.

Bianca Buzetto

Bianca are o experien?? de peste 15 ani în mediul neguvernamental, participând la dezvoltarea ?i implementarea de servicii socio-educa?ionale ?i sociale în diverse zone defavorizate. Una dintre direc?iile pe care Bianca le consider? de viitor este cea a inov?rii sociale ?i a antreprenoriatului social, bazate pe ini?iative comunitare. Bianca este formator ?i manager de proiect ?i a participat la elaborarea ?i implementarea a numeroase proiecte sociale. În calitate de formator, a elaborat ?i livrat cursuri de management de proiect ?i cursuri ce vizeaz? managementul organiza?iilor non-guvernamentale.

Elaborarea propunerii de proiect” a fost un curs gândit de c?tre Scriere proiect cursMetodo Studii Consultan?? România pentru studen?ii de la Facultatea de Teologie Romano-Catolic? ?i Asisten?? Social? din cadrul Universit??ii Bucure?ti. Ini?iativa a apar?inut profesorului care se ocup? de programul de practic? al studen?ilor ?i masteranzilor ?i a pornit de la observa?ia conform c?reia num?rul de organiza?ii non-guvernamentale care primesc stagiari a sc?zut ca urmare a fondurilor insuficiente atrase pentru a-?i continua activitatea. În acest context, compania noastr? ?i conducerea facult??ii ?i-au propus s? ofere cursan?ilor s?i oportunitatea de a dobândi cuno?tin?ele ?i competen?ele necesare pentru a reu?i s? transforme o idee în propunere de proiect.

Metodo Studii Consultan?? România a decis s? se implice pro-bono în acest proiect oferindu-se s? realizeze acest curs prezen?ial introductiv cu durata de 8 ore (în cadrul a 4 sesiuni s?pt?mânale) ?i s? ofere asisten?? on-line în perioada martie-aprilie 2017.

Sloganul Metodo România este: Dedica?i oamenilor!

Sub aceast? deviz?, Metodo România î?i adapteaz? în permanen?? viziunea ?i serviciile astfel încât s? corespund? nevoilor specifice ale publicului.  Metodo România este o companie specializat? în oferirea de formare profesional?, solu?ii de e-learning, studii ?i cercet?ri de pia??, consultan?? în management ?i implementare de proiecte, servicii destinate atât institu?iilor publice, cât ?i organiza?iilor private ?i persoanelor fizice.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>