Europa care func?ioneaz? cu succes

Europa tr?ie?te zile tulburi în ultima perioad? dac? ne gândim la decizia recent? a Marii Britanii de a p?r?si spa?iul european sau la ultimele atacuri  care au provocat panic? ?i oroare împrejur.  Euroscepticismul are un nivel ridicat, dar trebuie s? ne amintim câte pove?ti de succes s-au cl?dit pe structura care acum pare ?ubrezit?. S? nu uit?m de faptul c? progresul s-a realizat prin trud?, investi?ii ?i cooperare, prin libertatea de mi?care a oamenilor, prin deschiderea pie?elor de bunuri, servicii, prin uniunea economic? ?i politic?, prin UE.

Anul acesta se împlinesc 30 de ani de când Spania ?i Portugalia au aderat la UE. La timpul respectiv, Uniunea European? era cunoscut? sub numele de Comunitatea Economic? European? ?i de?inea 12 membri, dac? includem cele dou? state care au semnat în anul 1986. De?i ambele ??ri au f?cut fa?? unor vremuri grele cu regim de dictatur?, iat? c? ani mai târziu, lucrând împotriva curentului, au reu?it s? ajung? în familia democratic? din Europa. Pentru România în schimb, anul acesta pe 9 mai s-au marcat 10 ani de când am devenit în mod oficial stat al Uniunii Europene. Zece ani de cooperare fructuoas? ?i proiecte de dezvoltare economic? ?i social? în care s-a investit mult? energie ?i timp.

Ce func?ioneaz? cu adev?rat cu succes în Europa?

1. Programul Erasmus

Prin programul Erasmus este sprijinit? dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare ?i postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele ?i domeniile de studiu. Practic, studen?ii sunt încuraja?i s? studieze la o universitate din ??rile Uniunii Europeane între 3 ?i 10 luni (maxim un an academic). Avantajul acestor schimburi de experien?? este crearea unei Europe unite, o Europ? construit? de tineri care se adapteaz? la prezent ?i încep s? contureze pun?i de comunicare ?i rela?ionare înc? de pe b?ncile facult??ilor sau masteratelor. Spiritul Erasmus s?de?te în fiecare participant prin experien?ele comune de descoperire a unei ??ri gazd? valori precum libertate, respect, democra?ie. Chapeau!

2. Comer?ul

Comer?ul n-ar înflori atât de mult f?r? de Uniunea European?. Faptul c? în momentul de fa?? un produc?tor de legume din Spania poate apela la o for?? de munc? din România pentru a-?i completa echipa ?i pentru a vinde în toate ??rile membre produsele sale, nu este o minune, ci este un succes al reglement?rilor Uniunii Europene. Cam câte ma?ini nem?e?ti se vând în Europa ?i cât? ciocolat? Belgian? consum?m zilnic în România? S? ne bucur?m de aceste schimburi de succes.

3. ?tiin?a

Inovarea a fost plasat? în centrul strategiei UE privind cre?terea economic? ?i crearea de locuri de munc? în Europa. Statele membre sunt încurajate s? investeasc? 3% din PIB în cercetare ?i dezvoltare pân? în 2020 (1% din fonduri publice, 2% din investi?ii private), ceea ce se estimeaz? c? ar genera 3,7 milioane de locuri de munc? ?i ar determina o cre?tere anual? a PIB-ului UE cu circa 800 de miliarde de euro. UE depune eforturi pentru a crea un singur spa?iu european de cercetare, care s? le permite cercet?torilor s? lucreze în orice ?ar? din UE ?i în interiorul c?ruia este sprijinit? ?i încurajat? cooperarea transfrontalier?.

4. Fondurile structurale 

Fondurile structurale sunt instrumente financiare, administrate de c?tre Comisia European?, cu scopul de a oferi sprijin la nivel structural. Sprijinul financiar din Fondurile Structurale este destinat, în principal, regiunilor mai pu?in dezvoltate, în scopul de a consolida coeziunea economic? ?i social? în Uniunea European?.

Cele 3 obiective strategice ale Politicii de Coeziune Economic? ?i Social? a Uniunii Europene sunt:

  • Convergen?a sau reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Statele pot solicita finan?are pentru regiunile care au PIB/capita sub 75% din media european?.
  • Competitivitatea regional? ?i ocuparea for?ei de munc?. Statele pot solicita finan?are pentru regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergen??.
  • Cooperarea teritorial? european?. Obiectiv tematic care sprijin? adaptarea ?i modernizarea politicilor ?i sistemelor de educa?ie, instruire ?i angajare a for?ei de munc?.

FSE este principalul instrument prin care Europa sus?ine crearea de locuri de munc?, ajut? oamenii s? ob?in? locuri de munc? mai bune ?i asigur? oportunit??i profesionale mai echitabile pentru to?i cet??enii UE. Fondul func?ioneaz? prin investi?ii în capitalul uman al Europei – angaja?ii, tinerii ?i to?i cei afla?i în c?utarea unui loc de munc?. Finan?area FSE de 10 miliarde EUR pe an îmbun?t??e?te perspectivele de angajare pentru milioane de europeni, în special pentru cei c?rora le este dificil s? î?i g?seasc? de lucru.

Uniunea European? ?i-a asumat angajamentul de a crea locuri de munc? mai multe ?i mai bune ?i o societate favorabil? incluziunii sociale. Acestea sunt obiectivele centrale ale strategiei Europa 2020 pentru a genera o cre?tere inteligent?, durabil? ?i favorabil? incluziunii în UE. Criza economic? actual? accentueaz? ?i mai mult dificultatea acestei provoc?ri. FSE joac? un rol important în realizarea obiectivelor Europei ?i în atenuarea consecin?elor crizei economice – în special a cre?terii ?omajului ?i a nivelurilor de s?r?cie.

La Metodo form?m o familie numeroas?, iar totul a început chiar cu mult mai devreme decât aderarea noastr? la UE, în anul 1999 în Vigo, Spania. Ast?zi, grupul Metodo înseamn? un complex de companii interna?ionale specializate în dezvoltare de proiecte, formare, cercetare social? ?i solu?ii e-learning cu sedii în ??ri precum: România, Columbia, Panama, Mexic, Chile ?i Peru.

Cooperarea dintre filiala din Spania ?i România s-a dovedit a fi deseori una de succes datorit? proiectelor dezvoltate ?i implementate în mod reu?it. Printre acestea putem aminti:  proiectul A.B.I.L., „Croie?te-?i un viitor!” ?i Promotor Laboral.

A.B.I.L. – Asisten?? individualizat? pentru integrarea durabil? pe pia?a muncii a persoanelor vulnerabile

ABIL

Proiectul A.B.I.L. a fost un real succes ?i a reu?it s? promoveze incluziunea social? ?i s? creasc? accesul pe pia?a liber? a muncii a 525 de persoane provenite din categorii defavorizate (persoane cu dizabilitati-68; persoane de etnie rom?-69; tineri cu vârsta peste 18 ani care p?r?sesc sistemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului-131 ?i femei-33).

Cum s-a realizat acest lucru? Proiectul A.B.I.L. ?i-a atins obiectivele prin oferirea de servicii specializate de informare, consiliere, formare profesional? ?i calificare a acestora în vederea ocup?rii, precum ?i prin sprijinirea prin servicii de îngrijire a minim 200 de dependen?i ai celor preciza?i (copii minori, b?trâni, persoane cu handicap u?or sau alte grupuri vulnerabile).

Croie?te-?i un viitor!

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea resurselor umane prin activit??i de orientare, consiliere, calificare ?i recalificare a angaja?ilor, ob?inându-se astfel o cre?tere a nivelului de calificare în sectoarele textile ?i comer?. Grupul ?int? al proiectului a fost alc?tuit din 702 de angaja?i din cele dou? sectoare de referin?? din 3 regiuni de dezvoltare: zona Bucure?ti Ilfov (Bucure?ti ?i Pantelimon), Nord Vest (Cluj) ?i Centru (Ocna Mure?). Ca partener transna?ional în cadrul consor?iului, Metodo a lucrat la realizarea unei metodologii pentru identificarea celor mai bune practici din sectoarele men?ionate. Activit??ile cuprinse în acest proiect reflect? preocuparea ?i interesul Metodo pentru formarea profesional? continu?.

Promotor Laboral

Promotor LaboralUna dintre bunele practici importate cu succes din Spania a fost cea a „Promotorului Laboral”. Beneficiarii viza?i de c?tre proiect au fost speciali?tii care î?i desfasoar? activitatea în serviciul de ocupare a for?ei de munc?, indiferent de organiza?ie sau institu?ia în care î?i desfasoar? activitatea (cum ar fi Prim?rie, ONG, SPO etc), ?i care au cuno?tin?e vaste despre pia?a for?ei de munca în zona în care ac?ioneaz?: angajatori, profesii cerute, locuri de munc? vacante, tendin?a pie?ei de munc?. Mai exact, Promotorul Laboral este un exemplu spaniol de bun? practic? în domeniul accesului pe pia?a muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile. În România, s-a dorit o îmbun?t??ire a serviciilor oferite de c?tre speciali?tii în ocupare ?i astfel, proiectul a avut ca beneficiar Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Prahova ?i a fost implementat în parteneriat cu Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Tulcea, SC Global Commercium Development ?i Método Estudios Consultores SL – SPANIA.

Metodo România. Dedica?i oamenilor!

Metodo România este o companie specializat? în oferirea de solu?ii de formare profesional? continu?, cercetare ?i analiz? în domeniul muncii ?i protec?iei sociale ?i asisten?? tehnic? pentru designul ?i managementul de proiect, adresându-?i serviciile atât c?tre institu?ii publice, cât ?i c?tre organiza?ii private.

Tehnologia, angaja?ii ?i metodologia sunt aliniate la ceea ce facem cel mai bine ?i ne place s? facem: implementare de proiecte, formare profesional? ?i consultan?? în management ?i finan??ri nerambursabile.

Prin tot ceea ce facem sprijinim oamenii în demersurile ?i planurile lor de dezvoltare personal? ?i profesional? oferind formare inovatoare ?i personalizat?, acces simplu la oportunit??i de finan?are ?i servicii de consultan?? care r?spund întotdeauna a?tept?rilor lor.

Metodo România este filial? cu personalitate juridic? a Grupo Método în România.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>