INSECTRISK – Studiu privind bolile transmise de insecte in UE

În zilele noastre suntem nevoi?i s? acord?m minusculelor insecte o mult mai mare aten?ie decât în mod obi?nuit, a?a c? pova?a celebr? „ s? nu facem din tân?ar arm?sar” ar trebui revizuit? pentru moment. Banala în?ep?tur? de ?ân?ar a ajuns s? însemne pentru multe femei îns?rcinate din peste 70 de ??ri de pe 4 continente (America de Sud ?i de Nord, Africa ?i Asia) amenin?area unei posibile afec?iuni neurologice a f?tului. Lipsa de eficien?? a m?surilor de protec?ie personal? pe parcursul c?l?toriilor în zone de risc a f?cut ca la începutul lui 2017 Centrul European pentru Prevenirea ?i Controlul Îmboln?virilor s? înregistreze un total de 2081 de cazuri raportate de 21 de ??ri din Europa, printre care se reg?se?te ?i România.

Dac? speciile de ?ân?ari din ?ara noastr? nu au ajuns înc? s? transmit? virusul Zika, nu acela?i lucru se poate afirma despre virusul West Nile. Acesta poate cauza meningo-encefalite grave, iar  în 2016, la nivel na?ional, au fost raportate 93 de cazuri de infectare cu acest virus, dublu fa?? de cel din anul anterior, fiind înregistrate 11 decese.

Situa?ia creat? a determinat în 2016 autorit??ile din s?n?tatea public? din multe jude?e din ?ar? s? emit? alerte ?i inform?ri privind principalele m?suri de prevenire a infect?rii (în principal evitarea în?ep?turilor prin utilizarea unor haine cu mâneci lungi, a substan?elor repelente, dar ?i eliminarea poten?ialelor surse de înmul?ire a ?ân?arilor ?i tratarea corespunz?toare a zonelor verzi ?i umede unde ace?tia se pot înmul?i). Autorit??ile locale au fost somate s? aplice m?surile de dezinsec?ie în zonele de risc cum ar fi parcurile, lacurile ?i malurile râurilor ce traverseaz? asez?ri umane, dar ?i subsoluri inundate ?i canale.

INSECTRISK – ?ân?arii ?i fondurile europene

INSECTRISK este un proiect al c?rui scop este reducerea ?i men?inerea popula?iilor de insecte vectori de boal? în zona transfrontalier? România-Bulgaria la niveluri de densitate sc?zut? care s? elimine riscul de transmitere a unor maladii ?i s? asigure confortul popula?iei. Consor?iul proiectului „Elaborarea si adoptarea unui Parteneriat Institu?ionalizat Comun privind managementul riscului asupra prolifer?rii excesive de insecte care afecteaz? s?n?tatea public? ?i siguran?a în cadrul regiunii transfrontaliere România-Bulgaria” include: Funda?ia Natura Vie (România) ?i Asocia?ia Municipalit??ilor Dun?rene (Bulgaria) ?i este finan?at prin fonduri europene în cadrul programului Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020.

Vectorii sunt organisme vii care pot transmite boli infec?ioase între oameni sau de la animale la oameni. Aceste boli reprezint? mai mult de 17% din totalitatea bolilor infec?ioase ?i duc la producerea a cel pu?in un milion de decese anual, conform Organiza?iei Mondiale a S?n?t??ii. Din acest motiv este necesar s? implement?m m?suri de preven?ie ?i de control integrat ale insectelor purt?toare de boli, astfel încât s? fie din ce în ce mai dificil contactul dintre gazd? (om/animal) ?i vector (insecte cum ar fi ?ân?arul, musca neagr?, c?pu?a, musca de cal, puricii de ?obolan, etc) prevenind în acest mod propagarea ?i transmiterea bolilor.INSECTRISK RO

Participan?ii la mesele rotunde organizate la sfâr?itul lui 2016 în cadrul proiectului de cooperare transfrontalier? INSECTRISK au discutat despre ce înseamn? prevenirea prolifer?rii excesive a insectelor care afecteaz? s?n?tatea ?i siguran?a public? ?i despre elaborarea ?i adoptarea unui parteneriat institu?ionalizat comun privind managementul acestor riscuri în cadrul regiunii transfrontaliere România-Bulgaria. Metodo Studii Consultan?? România a prezentat în cadrul acestor întâlniri experien?e de bune practici în domeniul managementului riscului corespunz?tor dezvolt?rii excesive a insectelor vector de boal? la nivel european.

Concluziile întâlnirilor la care au participat reprezentan?i ai autorit??ilor locale, dar ?i ai companiilor din domeniul turismului ?i cel al agriculturii puternic afectate de riscurile produse de proliferarea insectelor au pus în eviden?? necesitatea desf??ur?rii unor ac?iuni coordonate de combatere ?i control de c?tre autorit??ile publice de pe cele dou? maluri ale Dun?rii, cu asigurarea unor condi?ii de maxim? eficien?? a acestora (din punctul de vedere al momentului desf??ur?rii, al condi?iilor meteo ?i al zonelor de aplicare a tratamentelor). Studiul preliminar realizat în cadrul proiectului la care au contribuit entit??i din România (SC Metodo Studii Consultan?? România SRL, SC Cult Market Research SRL ?i SC NAVIO SRL), Spania (Método Estudios Consultores S.L.U.) ?i Bulgaria a eviden?iat caracteristicile riscurilor existente la nivelul teritoriului analizat, responsabilit??ile ce revin diferi?ilor actori ?i a propus modalit??ile de dezvoltare a unui Pact Institu?ionalizat Comun de cele dou? p?r?i ale Dun?rii.

“Paza bun? trece primejdia rea” a?a c? aten?ie la cum v? proteja?i de în?ep?turile de ?ân?ari în zilele c?lduroase ce vor urma ?i aminti?i-le edililor comunit??ilor voastre de importan?a aplic?rii corecte a m?surilor de prevenire a prolifer?rii insectelor.

Sloganul Metodo România este: Dedica?i oamenilor!

Sub acest? deviz? Metodo România î?i adapteaz? în permanen?? viziunea ?i serviciile astfel încât s? corespund? nevoilor specifice ale publicului.  Metodo România este o companie specializat? în oferirea de formare profesional?, solu?ii de e-learning, studii ?i cercet?ri de pia??, consultan?? în management ?i implementare de proiecte, servicii destinate atât institu?iilor publice, cât ?i organiza?iilor private ?i persoanelor fizice.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>