Portofoliul de proiecte marca Metodo Romania

Metodo România s-a înfiin?at în anul 2012 în Bucure?ti ?i a dezvoltat pe parcursul anilor un portofoliu de proiecte pe arii diverse de activitate, fie c? vorbim despre consultan??, formare sau servicii de cercetare ?i studii concepute pentru proiecte. Compania se bucur? de o echip? local? de exper?i ce beneficiaz? de expertiz? interna?ional?, fiind înregistrat? ca sucursal? a Metodo Studio Consultores SL în România. Pentru a în?elege mai bine activitatea noastr?, v? prezent?m succint proiectele în care Metodo România s-a implicat de la înfiin?are ?i pân? în prezent.

INSECTRISK este un proiect al c?rui scop este reducerea ?i men?inerea INSECTRISK ROpopula?iilor de insecte vectori de boal? în zona transfrontalier? România-Bulgaria la niveluri de densitate sc?zut? care s? elimine riscul de transmitere a unor maladii ?i s? asigure confortul popula?iei. Proiectul „Elaborarea si adoptarea unui Parteneriat Institu?ionalizat Comun privind managementul riscului asupra prolifer?rii excesive de insecte care afecteaz? s?n?tatea public? ?i siguran?a în cadrul regiunii transfrontaliere România-Bulgaria” este finan?at prin fonduri europene în cadrul programului Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020. Metodo Studii Consultan?? România a prezentat în cadrul meselor rotunde experien?e de bune practici în domeniul managementului riscului corespunz?tor dezvolt?rii excesive a insectelor vector de boal? la nivel european.

«Programe educa?ionale ?i de consiliere pentru prevenirea abandonului ?colar în jude?ul Vaslui» ISJ Vaslui– a însemnat o serie de activit??i derulate în parteneriat cu Inspectoratul Jude?ean Vaslui pentru combaterea factorilor care conduc la abandonul ?colar precum absenteismul, lipsa consilierii voca?ionale ?i interesul sc?zut al elevilor pentru continuarea studiilor sau participarea la examenul de Bacalaureat ?i s-a desf??urat în 3 licee: „Ion Mincu”din Vaslui, „Nicolae Iorga” din Negre?ti ?i „Petru Rare?” din Bârlad. În cadrul acestui proiect, Metodo Studii Consultan?? România a realizat un studiu de analiz? a pie?ei muncii din perspectiva nevoilor de competen?e ?i deprinderi necesare angajatorilor din partea tinerilor angaja?i, ?i un studiu de evaluare a impactului ac?iunilor efectuate pe grupul ?int?, elevii claselor a X-a, a XI-a ?i a XII-a, p?rin?ii copiilor ?i profesorii implica?i în preg?tirea elevilor. De asemenea, Metodo România a realizat ac?iuni de coordonare ?i gestionare a operatorilor de teren pentru culegerea informa?iilor.

Start-UP Antreprenorial 
În anul 2015, Metodo Studii Consultan?? România a f?cut parte dintr-un consor?iu care a gestionat fonduri dedicate dezvolt?rii a 40 de noi afaceri, fiecare cu un buget de circa 25.000 euro în cadrul proiectului Startup Antreprenorial. Metodo România a gestionat procesul de înfiin?are ?i dezvoltare a 5 afaceri, care sunt active pe pia?? ?i acum, la aproape 2 ani de la înfiin?are. Pentru preg?tirea acestor afaceri Start-Up, Metodo România a furnizat servicii de formare profesional? (curs Competen?e antreprenoriale pentru 152 de persoane)  ?i servicii de sprijin (acordare de subven?ii, mentorat ?i consultan?? în afaceri).

A.B.I.L.Asisten?? individualizat? pentru integrarea durabil? pe pia?a muncii a persoanelor vulnerabile

ABILProiectul A.B.I.L. a fost un real succes ?i a reu?it s? promoveze incluziunea social? ?i s? creasc? accesul pe pia?a muncii a 525 de persoane provenite din categorii defavorizate (persoane cu dizabilitati; persoane de etnie rom?; tineri cu vârsta peste 18 ani care p?r?sesc sistemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului ?i femei). Cum s-a realizat acest lucru? Prin oferirea de servicii specializate de informare, consiliere, formare profesional? a acestora în vederea ocup?rii, precum ?i prin sprijinirea prin servicii de îngrijire a minim 200 de dependen?i (copii minori, b?trâni, persoane cu handicap u?or sau alte grupuri vulnerabile) ai persoanelor din grupul ?int?. În cadrul acestui proiect s-a realizat ?i un studiu privind pia?a muncii în regiunile Bucure?ti-Ilfov, Centru ?i Nord-Vest ?i s-a organizat un curs de Operator introducere, validare ?i prelucrare date pentru 24 de cursa?i ?i cursul de Competen?e antreprenoriale cu 70 de cursan?i, împ?r?i?i în 3 grupe de studiu.

Proiectul „Centre de incluziune social? rural? – CIS Rural” s-a adresat unui num?r de 800 de persoane vulnerabile dintre care 250 de persoane cu dizabilit??i ?i 550 de persoane de etnie rom?, a c?ror integrare pe pia?a muncii este dificil? sau chiar îngr?dit?. Obiectivul proiectului a fost acela de a îmbun?t??i calitatea for?ei de munc? prin participarea la programe de formare profesional? de calificare/recalificare ?i de a promova includerea activ? a grupului ?int? prin m?suri de reintegrare socio-profesional?. În urma acestui proiect s-au creat 4 Centre de Incluziune Social? Rural? în Regiunea S-E (jude?ul Vrancea), Sud-Muntenia (jude?ul Teleorman), Bucure?ti-Ilfov (jude?ul Ilfov) ?i Vest (jude?ul Hunedoara). În acest proiect, Metodo România a realizat studiul pentru determinarea nevoilor specifice grupului ?int? (persoane cu dizabilit??i ?i persoane de etnie rom?) din perspectiva accesului acestora la pia?a muncii.

Proiectul „Fii Proactiv, Înva?? permanent!” – Module de training pentru îmbun?t??ireaMAE abilit??ilor personalului MAE – Metodo România a fost implicat? în realizarea unei platforme de e-learning ?i 3 suporturi de curs în format electronic cu ajutorul c?rora un num?r de 30 de angaja?i ai MAE au fost instrui?i în domeniul Rela?iilor Interna?ionale.

CB LabMarket – este un proiect de cooperare transfrontalier? care ?i-a propus generarea ?i cre?terea competitivit??ii pie?ei muncii în regiunile Olt (România) ?i Pleven (Bulgaria) prin mobilitate ?i formare profesional?. Modulul online pentru încurajarea mobilit??ii în CB – Labmarket a însemnat crearea unei platforme care s? con?in? o baz? de date cu locuri de munc? din cele dou? ??ri participante, oferindu-se astfel accesul rapid c?tre oportunit??i de lucru sau for?? de munc? calificat?.

Sloganul Metodo România este: Dedica?i oamenilor!

Sub acest? deviz? Metodo România î?i adapteaz? în permanen?? viziunea ?i serviciile astfel încât s? corespund? nevoilor specifice ale publicului.  Metodo România este o companie specializat? în oferirea de formare profesional?, solu?ii de e-learning, studii ?i cercet?ri de pia??, consultan?? în management ?i implementare de proiecte, servicii destinate atât institu?iilor publice, cât ?i organiza?iilor private ?i persoanelor fizice.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>