Redirec?ioneaz? 2 % din impozitul pe venit c?tre un ONG

Ce înseamn? 2 % din impozitul pe venit?

Prevederea 2% este un mecanism de transparen?? fiscal? prin intermediul c?ruia contribuabilii persoane fizice pot s? direc?ioneze pân? la 2% din impozitul lor pe venit c?tre o organiza?ie neguvernamental? sau ONG (asocia?ie sau funda?ie). La fel ca în anii trecu?i, Codul Fiscal pune la dispozi?ia contribuabililor mecanismul de redirec?ionare a 2% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2015 c?tre o entitate non profit (asocia?ie sau funda?ie). Pentru anul fiscal 2015, termenul limit? de depunere este 25 mai 2016.

Cine poate redirec?iona 2%?

Orice persoan? cu domiciliul în România, care în anul fiscal anterior (în cazul de fa?? este vorba despre anul 2015) a realizat venituri din salarii, asimilate salariilor sau din alte surse (venituri comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectual?, etc) poate dire?iona 2 % din impozitul pe venit c?tre un ONG.

Descarc? formularul 230 dac? salariul a fost singura surs? de venit în anul precedent.

Descarc? formularul 200 dac? ai avut alte surse de venit în afara salariului.

Cum se procedeaz??

  1. Completeaz? formularul 230 (sau formularul 200 dac? ai ?i alte surse de venit în afara salariului). Nu este necesar s? completezi suma, personalul Administra?iei Financiare o va face pentru tine.
  2. Pân? pe 25 MAI formularul trebuie s? fi ajuns deja la Administra?ia Financiar? de care apar?ii. ( Se poate trimite prin po?t? cu o scrisoare recomandat?).

Iata o serie de op?iuni de ONG-uri spre care v-a?i putea îndrepta aten?ia ?i formularul pentru sus?inere:

Nume ONG/ Link formular 2% Activitate
Salva?i Copiiisalvati copiii Un gest matur poate salva un copil n?scut prematur. Redirec?ioneaz? 2% din impozitul pe venit pentru dotarea maternit??ilor din România. Mai multe informa?ii, aici.
HHC RomâniaHHC Ro Hopes and Homes for Children înseamn?: O cas? ?i o familie pentru fecare copil! HHC urm?re?te înlocuirea sistemului institu?ional de protec?ie a copilului cu un sistem bazat pe conceptul familial. Detalii.

OvidiuRO

logo_asociatia_ovidiuro

Misiunea OvidiuRo: fiecare copil s?rac s? beneficieze de educa?ie timpurie de calitate ?i s? devin?, astfel, un membru activ al societ??ii române?ti. Cel mai cunoscut program al ONG-ului este: Fiecare copil în gr?dini??! Mai multe, aici.
Habitat for Humanity RomâniaHabitat-for-Humanity-Romania O locuin?? decent? poate rupe cercul s?r?ciei. Habitat for Humanity România crede cu t?rie în acest lucru din 1976, de când lucreaz? pentru viziunea asumat?: o lume în care to?i oamenii au posibilitatea s? locuiasc? decent. Mai multe, aici.
D?ruie?te Via??daruieste viata logo Asocia?ia se dedic? în mod special identific?rii de solu?ii care s? creasc? ?ansele la via?? ale bolnavilor de cancer din România.Mai multe informa?ii.
Funda?ia Principesa Margareta a României

fundatia-principesa-Margareta

Ajut? copiii, familii ?i vârstnici afla?i în situa?ii sociale ?i materiale dificile. FPMR lucreaz? în cadrul comunit??ilor defavorizate, pe întreg teritoriul României, oferind beneficiarilor programelor derulate instrumentele ?i cuno?tin?ele pentru ca ace?tia s? se poat? ajuta singuri. Afla?i mai multe detalii de pe pagina oficial? a funda?iei.

WWF România

WWF_Romania

WWF lucreaz? din 2006 pentru protejarea mediului s?lbatic din Mun?ii Carpa?i ?i din lungul Dun?rii: arii protejate, p?duri, ur?i bruni, Delta Dun?rii, sturioni. La toate acestea se adaug? stimularea tranzi?iei spre economia verde ?i un program de educa?ie de mediu adresat tinerilor.Detalii.
Asocia?ia Pro Infrastructuraasociatia-pro-infrastructura API reprezint? societatea civil? ?i ac?ioneaz? pentru a aduce transparen?? ?i promptitudine în dezvoltarea infrastructurii în România. Mai multe detalii, aici.
Funda?ia Rena?tereaFundatia renasterea Funda?ia „Rena?terea” pentru Educa?ie, S?n?tate ?i Cultur? a fost înfiin?at? în anul 2001, aducând pentru prima dat? în aten?ia publicului din România o problem? cu implica?ii majore în via?a femeilor: cancerul de sân. Mai multe, aici.
Asocia?ia RomanoButiqRomano-ButiQ- Romano ButiQ a fost înfiin?at? în data de 18 aprilie 2011 cu scopul de a promova non-discriminarea prin desf??urarea de activit??i culturale ?i educative. Mai multe infoma?ii.
Agen?ia Împreun?Agentia impreuna Dezvoltarea comunit??ilor de romi ?i a proceselor de progres, în contextul drepturilor civile, sociale, politice ?i economice. Dezvoltarea rela?iilor de cooperare ?i parteneriat cu asocia?ii private, publice, na?ionale ?i interna?ionale, specializate în cercetarea ?i implementarea programelor sociale pentru romi. Informa?ii suplimentare, aici.

A L E G România

aleg romania

Asocia?ia pentru libertate ?i egalitate de gen ALEG este activ? din 2004 în domeniul combaterii ?i prevenirii violen?ei împotriva femeilor ?i promov?rii egalit??ii de gen. Detalii.
Mai Mult VerdeMMV  Mai Mult Verde pentru c? ne dorim s? putem l?sa mo?tenire copiilor no?tri cele patru anotimpuri, ap? potabil? ?i aer curat, nu un cont în banc? ?i un apartament cu patru camere. Mai multe detalii.

ARCEN

arcen_bucuresti_

„Cultur?, Educa?ie ?i Normalitate”, adic?, prin cultur? ?i educa?ie avem ?anse s? ajungem la normalitate. ARCEN crede, deopotriv?, c? orice gest cultural are în el o component? educativ? ?i orice demers care se vrea a fi educa?ional trebuie s? cuprind? valori ?i repere culturale. Mai multe informa?ii, aici.

Asocia?ia cultural? Flower-Power

Flower Power

Asocia?ia Cultural? Flower Power este o asocia?ie non-guvernamental?, al c?rei scop este sus?inerea ?i promovarea tinerilor arti?ti ?i a ideilor lor. Detalii.

Link-urile trimit la pagina de unde pute?i s? desc?rca?i formularele.
ONG-urile din România desf??oar? deseori campanii de informare pentru acest demers ?i, astfel, v? ajut? cu instruc?iuni ?i explica?ii, precum ?i un formular tipizat precompletat cu datele necesare don?rii.

Lista poate continua la nesfâr?it. Voi ce cauze sus?ine?i?

Metodo România. Dedica?i oamenilor!

Metodo România este o companie specializat? în oferirea de solu?ii de formare profesional? continu?, cercetare ?i analiz? în domeniul muncii ?i protec?iei sociale ?i asisten?? tehnic? pentru designul ?i managementul de proiect, adresându-?i serviciile atât c?tre institu?ii publice, cât ?i c?tre organiza?ii private.

Tehnologia, angaja?ii ?i metodologia sunt aliniate la ceea ce facem cel mai bine ?i ne place s? facem: realizarea de proiecte, formare profesional? ?i consultan??.

Prin tot ceea ce facem sprijinim oamenii în demersurile ?i planurile lor de dezvoltare personal? ?i profesional? prin formare inovatoare ?i personalizat?, acces simplu la oportunit??i de finan?are ?i servicii de consultan?? care r?spund întotdeauna a?tept?rilor lor.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

Spor la donat cei 2 % din impozitul pe venit!

 04.05.2016

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>