Ziua Europei, ziua noastr? a românilor

Ziua de 9 mai este una special? pe întreg continentul nostru deoarece s?rb?torim Ziua Europei. Data marcheaz? ziua istoric? în care a fost pronun?at? declara?ia Schuman. În cadrul unui discurs ?inut la Paris, în 1950, ministrul francez al afacerilor externe de atunci, Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politic? în Europa, care s? înl?ture pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou r?zboi între na?iunile Europei. Iat? astfel de ce 9 mai a devenit de atunci un prilej de celebrare a p?cii ?i diversit??ii în unitate ca cet??eni europeni. În majoritatea statelor membre UE, dar ?i în state care candideaz? la Uniunea European?, cum este cazul de ast?zi al Turciei, se desf??oar? diferite activit??i de celebrare a acestui moment.

9 mai 2016 marcheaz? 10 ani de când România a devenit oficial un stat al Comunit??ii Europene, iar Bucure?tiul, implicit, o capital? european? tot mai înfloritoare, dornic? s? se alinieze la standardele marilor capitale ale continentului.

La Metodo form?m o familie numeroas?, iar totul a început chiar cu mult mai devreme decât aderarea noastr? la UE, în anul 1999 în Vigo, Spania. Ast?zi, grupul Metodo înseamn? un complex de companii interna?ionale specializate în dezvoltare de proiecte, formare, cercetare social? ?i solu?ii e-learning cu sedii în ??ri precum: România, Columbia, Panama, Mexic, Chile ?i Peru.

Colaborarea fructuoas? dintre cele dou? entit??i din Spania ?i România a avut rezultate cu impact pozitiv în ?ara noastr?. Una dintre bunele practici importate cu succes din Spania a fost cea a „Promotorului Laboral”. Beneficiarii viza?i de c?tre proiect au fost speciali?tii care î?i desfasoar? activitatea în serviciul de ocupare a for?ei de munc?, indiferent de organiza?ie sau institu?ia în care î?i desfasoar? activitatea (cum ar fi Prim?rie, ONG, SPO etc), ?i care au cuno?tin?e vaste despre pia?a for?ei de munca în zona în care ac?ioneaz?: angajatori, profesii cerute, locuri de munc? vacante, tendin?a pie?ei de munc?. Mai exact, Promotorul Laboral este un exemplu spaniol de bun? practic? în domeniul accesului pe pia?a muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile. În România, s-a dorit o îmbun?t??ire a serviciilor oferite de c?tre speciali?tii în ocupare ?i astfel, proiectul a avut ca beneficiar Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Prahova ?i a fost implementat în parteneriat cu Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Tulcea, SC Global Commercium Development ?i Método Estudios Consultores SL – SPANIA.

De ziua Europei s? ne bucur?m c? un astfel de exemplu nu este singular ?i atipic, ci mai degrab? norma dup? care ne ghid?m într-o dezvoltare continu? ?i armonioas? a societ??ii române?ti.

Metodo România. Dedica?i oamenilor!

Metodo România este o companie specializat? în oferirea de solu?ii de formare profesional? continu?, cercetare ?i analiz? în domeniul muncii ?i protec?iei sociale ?i asisten?? tehnic? pentru designul ?i managementul de proiect, adresându-?i serviciile atât c?tre institu?ii publice, cât ?i c?tre organiza?ii private.

Tehnologia, angaja?ii ?i metodologia sunt aliniate la ceea ce facem cel mai bine ?i ne place s? facem: implementare de proiecte, formare profesional? ?i consultan?? în management ?i finan??ri nerambursabile.

Prin tot ceea ce facem sprijinim oamenii în demersurile ?i planurile lor de dezvoltare personal? ?i profesional? prin formare inovatoare ?i personalizat?, acces simplu la oportunit??i de finan?are ?i servicii de consultan?? care r?spund întotdeauna a?tept?rilor lor.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

 

building-79221_1920

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>