Curs – Elaborarea propunerii de proiect

„Elaborarea propunerii de proiect” este un curs gândit de c?tre Metodo Studii Consultan?? România pentru studen?ii de la Facultatea de Teologie Romano-Catolic? ?i Asisten?? Social? din cadrul Universit??ii Bucure?ti. Ini?iativa a apar?inut profesorului care se ocup? de programul de practic? al studen?ilor ?i masteranzilor ?i a ?prnit de la observa?ia conform c?reia num?rul de organiza?ii non-guvernamentale care primesc stagiari a sc?zut ca urmare a fondurilor insuficiente atrase pentru a-?i continua activitatea. În acest context, compania noastr? ?i conducerea facult??ii ?i-au propus s? ofere cursan?ilor s?i oportunitatea de a dobândi cuno?tin?ele ?i competen?ele necesare pentru a reu?i s? transforme o idee în propunere de proiect. Scriere proiect curs

Metodo Studii Consultan?? România a decis s? se implice pro-bono în acest proiect oferindu-se s? realizeze acest curs prezen?ial introductiv cu durata de 8 ore (în cadrul a 4 sesiuni s?pt?mânale) ?i s? ofere asisten?? on-line în perioada martie-aprilie 2017.

Dincolo de a beneficia de expertiza formatorilor no?tri, participan?ii vor construi pe parcursul cursului o propunere de proiect pe o tem? de ei aleas? ?i vor putea participa la o competi?ie de proiecte având ca premiu participarea gratuit? la unul din cursurile autorizate din portofoliul Metodo România (competen?e antreprenoriale, manager de proiect, formator).

Cine sunt formatorii no?tri care se ocup? de acest curs?
Melania Coman

Melania de?ine un master în managementul proiectelor ?i un master în educa?ia adul?ilor si are peste 10 ani de experien?? în elaborarea ?i implementarea de proiecte finan?ate din fonduri na?ionale ?i europene. De mai bine de 5 ani, Melania pred? cursurile de Manager de proiect, Evaluator de proiect, Expert accesare fonduri, Manager ?i Formator, lucrând în acela?i timp ?i la implementarea unor proiecte de dezvoltare a resurselor umane ?i stimulare a antreprenoriatului. Melania a elaborat ?i livrat cursuri c?tre Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, Ministerul Culturii, Inspectoratul General al Poli?iei Române, precum ?i pentru structuri de ac?iune local?, asocia?ii ?i funda?ii.

Bianca Buzetto

Bianca are o experien?? de peste 15 ani în mediul neguvernamental, participând la dezvoltarea ?i implementarea de servicii socio-educa?ionale ?i sociale în diverse zone defavorizate. Una dintre direc?iile pe care Bianca le consider? de viitor este cea a inov?rii sociale ?i a antreprenoriatului social, bazate pe ini?iative comunitare. Bianca este formator ?i manager de proiect ?i a participat la elaborarea ?i implementarea a numeroase proiecte sociale. În calitate de formator, a elaborat ?i livrat cursuri de management de proiect ?i cursuri ce vizeaz? managementul organiza?iilor non-guvernamentale.

Prima sesiune a cursului de scriere de proiecte a avut deja loc în 6 martie la sediul facult??ii unde au participat 21 de studen?i ?i masteranzi. Iat? câteva imagini de la aceast? prim? întâlnire.

IMG_1 IMG_2

 Sloganul Metodo România este: Dedica?i oamenilor!

Sub acest? deviz? Metodo România î?i adapteaz? în permanen?? viziunea ?i serviciile astfel încât s? corespund? nevoilor specifice ale publicului.  Metodo România este o companie specializat? în oferirea de formare profesional?, solu?ii de e-learning, studii ?i cercet?ri de pia??, consultan?? în management ?i implementare de proiecte, servicii destinate atât institu?iilor publice, cât ?i organiza?iilor private ?i persoanelor fizice.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>