Primi pasi in elaborarea unui proiect finantabil

Cu to?ii am auzit de posibilitatea de a atragere fonduri nerambursabile pentru ini?ierea unei afaceri sau pentru dezvoltarea de proiecte diverse, îns? de la ideea de proiect la ob?inerea finan??rii este cale lung?.

Având la baz? experien?a Metodo în proiecte finan?ate din fonduri europene, v? prezent?m în continuare principalii pa?i care ar trebui parcur?i în vederea ob?inerii unei finan??ri nerambursabile pentru dezvoltarea de proiecte sau idei de afaceri.

Pasul 1 – Identificarea ideii de proiect 

Primul pas ?i poate cel mai important este identificarea ideii de proiect, care se poate traduce în identificarea ni?ei de pia?? pentru ini?ierea unei afaceri, identificarea unei oportunit??i pentru ini?ierea unei afaceri sau unui proiect, identificarea nevoii specifice la nivelul unei comunit??i sau la nivel na?ional, etc.

În cadrul acestei etape se vor analiza informa?iile privind contextul pie?ei, nevoile specifice, date statistice, tendin?ele din domeniu ?i alte aspecte care pot influen?a în mod direct sau indirect dezvoltarea proiectului sau a ideii de business pe termen mediu ?i lung.agency-1181331_1920

Pentru proiecte mai ample este necesar? identificarea de parteneri în vederea asigur?rii diferitelor zone de expertiz? necesare implementarii activitatilor din proiect sau desf??urarea activit??ilor proiectului la nivel na?ional sau regional. Astfel, identificarea ?i alegerea partenerilor potrivi?i devine astfel o etap? esen?ial? în procesul de elaborare a cererii de finan?are.

Pentru a identifica o idee de proiect se recomand? contactarea unui consultant specializat care v? poate oferi informa?ii suplimentare despre ideea de afaceri selectat? deja sau v? poate îndruma în identificarea unei idei de proiect finantabile din fonduri nerambursabile.

Pasul 2 – Identificarea sursei de finan?are

În prezent exist? pe pia?? o multitudine de surse de finan?are pentru afaceri ?i proiecte diverse. De la surse de finan?are dedicate investi?iilor pentru întreprinderi mici ?i mijlocii (din Programul Opera?ional Regional, Programul Na?ional de Dezvoltare Rural?, Programele Na?ionale – Start-up Nation, Femeia Manger, Comer?, s.a., Schemele na?ionale de Ajutor de stat ?i Ajutor de minimis, etc.) la surse de finan?are complexe dedicate capitalului uman (Programul Opera?ional Capital Uman), prin care sunt finan?ate m?suri integrate privind educa?ia ?i integrarea socio-profesional? a adul?ilor, tinerilor ?i copiiilor sau programe dedicate dezvolt?rii capacit?tii administrative a institu?iilor publice ?i organiza?iilor non-guvernamentale (finan?ate prin Programul Opera?ional Capacitate Administrativ?, Funda?ia pentru Dezvoltarea Societ??ii Civile ?i alte programe interna?ionale).

Recomandarea noastr? în cadrul acestei etape este s? apela?i la un consultant specializat care v? poate ajuta în identificarea celei mai potrivite surse de finan?are pentru ideea de business sau de proiect identificat? anterior în cadrul pasului 1.

 Pasul 3 – Elaborarea cererii de finan?are

De cele mai multe ori, procesul de realizare a cererii de finan?are este unul laborios ?i necesit? expertiz? de specialitate, atât pentru realizarea planului de afaceri, realizarea studiilor de pia?? ?i/sau studiilor de fezabilitate, elaborarea bugetului, cât ?i pentru elaborarea propriu zis? a cererii de finan?are.project

Dac? pân? în acest moment nu a?i beneficiat de serviciile unui specialist, v? recomand?m ca, pentru elaborarea cererii de finan?are s? apela?i la ajutorul unui consultant pentru a v? spori ?ansele de a ob?ine finan?area nerabursabil? dorit?.

Experien?a Metodo Studii Consultan?? în domeniul finan??rilor a relevat faptul c? o foarte bun? cunoa?tere a specificului fiec?rei finan??ri reprezint? unul din factorii cheie pentru succesul proiectului.

Procesul de completare a unui dosar de finan?are poate fi unul de lung? durat?, iar pe tot parcursul elabor?rii cererii de finan?are ?i a documentelor suport va fi necesar? implicarea dumneavoastr? în calitate de beneficiar, astfel încât printr-o bun? colaborare cu specialistul sau consultantul se va ?inti maximiz?rea rezultatelor ?i fructificarea experien?ei ambelor p?r?i.

Pasul 4 – Depunererea ?i evaluarea cererii de finan?are

În func?ie de programul de finan?are, depunerea cererii de finan?are se poate realiza:

  • online, prin încarcarea informa?iilor direct în sistemul electronic pus la dispozi?ie de finan?ator;
  • depunerea documenta?iei în format tip?rit la sediul finan?atorului;
  • transmiterea documenta?iei în format electronic la adresa de email pus? la dispozi?ie de finan?ator;

Chiar ?i în aceast? faz? este nevoie de consultan?? specializat? în vederea facilit?rii depunerii proiectului, în special din cauza complexit?tii sistemelor electronice prin care se transmit cererile de finan?are.

Dup? depunerea cererii de finan?are implicarea consultantului este esen?ial? pentru a v? acorda asisten?? în procesul de evaluare a proiectului, perioad? în care finan?atorul poate solicita clarific?ri punctuale de care depinde evaluarea pozitiv? a proiectului (acceptarea pentru finan?are).

Compania Metodo Studii Consultan?? România SRL ofer? servicii de consultan?? în elaborarea cererilor de finan?are, management ?i implementare de proiecte atât pentru antreprenori, cât ?i pentru organiza?ii non-guvernamentale sau institu?ii publice, având experien?? vast? în dezvoltarea de proiecte finan?ate din fonduri europene ?i asigurarea de consultan?? pentru înfiin?area de afaceri de tip start-up.

Sloganul Metodo România este: Dedica?i oamenilor!

Sub acest? deviz? Metodo România î?i adapteaz?  în permanen?? viziunea ?i serviciile astfel încât s? corespund? nevoilor specifice ale publicului.  Metodo România este o companie specializat? în oferirea de formare profesional?, solu?ii de e-learning, studii ?i cercet?ri de pia??, consultan?? în management ?i implementare de proiecte, servicii destinate atât institu?iilor publice, cât ?i organiza?iilor private ?i persoanelor fizice.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

Pe canalul Youtube pute?i urm?ri experien?ele antreprenorilor no?tri de succes.

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>