We support the professional development of women

The following two tabs change content below.

In luna M?r?i?orului este firesc ca reflectoarele s? fie îndreptate spre reprezentantele sexului frumos, especially as regards?te dezvoltarea profesional? ?i personal? a acestora ?i cu atât mai mult din perspectiva legisla?iei privind egalitatea de ?anse ?i de gen.

Dezvoltarea profesional? a femeilor este un subiect viu în România. Recunoa?tem faptul c? nu tr?im într-o lume fair-play, iar femeile au nevoie adesea de sprijin în capacitare pe parcursul form?rii abilit??ilor pe pia?a muncii. Noi consider?m c? progresul vine odat? cu asumarea responsabilit??ii fiec?ruia dintre noi. De noi to?i depinde shimbarea pe care ne-o dorim în lume ?i prin implicarea fiec?ruia vom face ca ziua de mâine s? bring? un nou pas c?tre ?elul unei lumi echilibrate din punct de vedre al egalit??ii de ?anse ?i de gen.tablet

România a progresat în domeniul egalit??ii de gen în ultimii ani, dar chiar ?i în ziua de ast?zi înc? mai avem de-a face cu anumite provoc?ri, cum ar fi egalitatea salarial? a femeilor ?i b?rba?ilor, segregarea de gen vertical? ?i cea orizontal? sau stimularea femeilor de a accede la facult??i tehnice ?i de inginerie, sau de a prelua func?ii de conducere în afaceri sau organiza?ii ce ?in de domenii tehnice.

Metodo Studii Consultan?? România se mândre?te cu faptul c? în componen?a sa de personal femeile au o pondere majoritar?, iar pentru noi, dezvoltarea profesional? ?i personal? a angajatelor este o preocupare continu?, ele având la dispozi?ie platforma online a companiei, cursurile elaborate de aceasta ?i oportunitatea de a se implica în proiecte care s? le dezvolte abilit??i specifice, precum leadership, comunicare, negociere, vanz?ri, scriere de proiecte sau consultan??.woman

Compania noastr? sus?ine conceptul egalit??ii de ?anse ?i în cadrul proiectelor implementate. În ceea ce prive?to proiectul ABIL – Asisten?? individualized? integrating sustainable? or beer?Labor vulnerable people, peste 300 dintre cei 525 de participan?i au fost femei. Metodo s-a implicat, al?turi de partenerii s?i, în dezvoltarea unui cadru de sprijin pentru femeile care doresc s? participe la cursuri ?i s? se angajeze, prin contribu?ia sa la realizarea centrelor de incluziune social? ?i a b?ncilor de timp. În cadrul acestora, femeile au putut participa la cursuri de calificare, în timp ce pentru copiii lor au fost amenajate spa?ii de joac? ?i au fost dezvoltate servicii de animare socio-educativ?.

Dacian? vorbim despre de sprijin pentru accesul femeilor la oportunit??i de finan?are ?i ocupare de func?ii de conducere în domeniul business, compania noastr? a f?cut parte în anul 2015 dintr-un consor?UI managed funds dedicated to development?rii a noi afaceri în cadrul proiectului Entrepreneurial Startup. Printre aceste afaceri, se num?r? dou? startup-uri de?inute de femei, care î?the continu? development almost 2 years since the establishment?are. Metodo Romania managed the establishment?are ?i dezvoltare a acestor afaceri: este vorba de un cabinet de psiho-pedagogie pentru copii ?i de un magazin de înc?l??minte de piele. Pute?i s? le urm?ri?i experien?ele în materialele video de aici ?i aici.

Cu ocazia Zilei Interna?ionale a Femeii, echipa Metodo Studii Consultan?? România v? dore?te o prim?where? frumoas? ?i plin? de oportunit??i de dezvoltare profesional? ?i personal?!

Romania is the slogan Metodo: Dedica?and people,,ro,Below this one,,ro,estimate,,ro,Metodo Romania,,ro,i adapteaz,,en,permanently,,ro,view,,ro,and services so that s,,ro,correspond,,ro,specific needs of the public,,ro,Metodo Romania is a specialized company,,ro,in providing vocational training,,ro,only,,co,ii the e-learning,,fy,studies,,ro,i research,,ro,ri de pia,,ja,consult,,es,in management,,ro,and project implementation,,ro,services for both institutions,,ro,public relations,,ro,How,,ro,and organisms,,bg,of private individuals,,ro,and individuals,,ro,ago,,ro,i-ne pe re,,haw,socializing them,,ro!

Sub acest? deviz? Metodo România î?i adapteaz? în permanen?? viziunea ?i serviciile astfel încât s? corespund? nevoilor specifice ale publicului. Metodo România este o companie specializat? în oferirea de formare profesional?, solu?ii de e-learning, studii ?i cercet?ri de pia??, consultan?? în management ?i implementare de proiecte, servicii destinate atât institu?iilor publice, cât ?i organiza?iilor private ?i persoanelor fizice.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

 

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>